سپتامبر 24, 2019

اخبار

مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخاب هیئت مدیره انجمن روز شنبه مورخ 4 مهر ماه 1398از ساعت 14در محل سالن رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.
دستور جلسه این مجمع به شرح زیر می‌باشد:
– استماع گزارش هیئت مدیره
– استماع گزارش مالی منتهی به سال 1397
– استماع گزارش بازرس
-انتخاب اعضای هیئت مدیره ، بازرس اصلی و علی‌البدل