زمان برگزاری مجمع عمومی

مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخاب هیئت مدیره انجمن روز شنبه مورخ 4 مهر ماه 1398از ساعت 14در محل سالن رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.دستور جلسه این مجمع به شرح زیر می‌باشد:– استماع گزارش هیئت مدیره– استماع گزارش مالی منتهی به سال 1397– استماع گزارش بازرس-انتخاب اعضای هیئت مدیره ، بازرس اصلی[…]